Regulamin Konkursu Fotografii BZWBK Press Foto 2007

 
Pobierz regulamin w wersji PDF (pobierz)

1. Konkurs fotografii ma charakter otwarty.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Nadsyłane zdjęcia muszą być wykonane pomiędzy 1 maja 2006 roku a 18 maja 2007 roku, a w przypadku fotoreportaży muszą one być ukończone przed dniem 18 maja 2007 roku. Do konkursu nie można zgłaszać prac nadesłanych do poprzednich edycji Konkursu Fotografii BZWBK Press Foto 2007.
4. Prace do konkursu można zgłaszać w następujących kategoriach:
4.1. „C” – Cywilizacja (przejawy cywilizacyjnej działalności człowieka - kultura, sztuka, nauka, technika);
4.2. „P” – Portrety (portrety osób znanych i nieznanych; portrety społeczne miejsc, grup społecznych);
4.3. „S” – Społeczeństwo (zdjęcia przedstawiające aspekty życia codziennego);
4.4. „SP” – Sport (wydarzenia sportowe, sport w życiu codziennym, życie codzienne w sporcie);
4.5. „W” - Wydarzenia (zdjęcia z ważnych i mniej ważnych wydarzeń krajowych i zagranicznych).
4.6. „PR” – Przyroda i środowisko naturalne
5. W każdej z kategorii można nadsyłać zdjęcia pojedyncze i fotoreportaże. Każde zdjęcie może być zgłoszone do konkursu tylko w jednej kategorii.
6. Zdjęcia nadesłane na konkurs mogą być wykonane w technice czarno-białej lub kolorowej.
7. Nie jest wymagane, aby zdjęcia były wcześniej publikowane.
8. Jury przyzna następujące nagrody:
8.1. Nagrodę główną konkursu za Zdjęcie Roku w wysokości 15.000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych);
8.2. Nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w każdej kategorii konkursu, osobno za zdjęcie pojedyncze i fotoreportaż w wysokości 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych);
8.3. Nagrody za zajęcie drugiego miejsca w każdej kategorii konkursu, osobno za zdjęcie pojedyncze i fotoreportaż w wysokości 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych);
8.4. Nagrody za zajęcie trzeciego miejsca w każdej kategorii konkursu, osobno za zdjęcie pojedyncze i fotoreportaż w wysokości 500,00 PLN (pięćset złotych).
9. Jury nie będzie przyznawało nagród ex aequo. W każdej z kategorii jury, według własnego uznania, może przyznać wyróżnienia.
10. Dodatkowo:
10.1.a. Bank Zachodni WBK przyzna specjalną nagrodę „Warto być razem” za zdjęcie pojedyncze lub fotoreportaż w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych);
10.1.b. Dziennik „Rzeczpospolita” przyzna specjalną nagrodę za zdjęcie pojedyncze lub fotoreportaż w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych);
10.1.c. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (www.icrc.org) przyzna specjalną nagrodę dla autora, którego praca promuje zasady międzynarodowego prawa humanitarnego, pokazując konflikt zbrojny poprzez pryzmat cierpień, jakie on spowodował. Nagrodą będzie ufundowanie wyjazdu zagranicznego do jednego z krajów, na terenie którego sprawuje swoją misję MKCK w celu realizacji reportażu fotograficznego. Miejsce i szczegółowe zasady wyjazdu zostaną określone pomiędzy nagrodzonym; a MKCK, Delegatura Regionalna na Europę Środkową.
11. Kwoty wszystkich nagród są kwotami brutto. Zostanie od nich pobrany należny podatek dochodowy w stawce obowiązującej w dacie wypłaty.
12. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom po zakończeniu konkursu podczas uroczystej Gali. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni osobnym pismem.
13. Fotoreportaż może się składać maksymalnie z 8 (ośmiu) zdjęć.
14. Zdjęcia muszą być nadsyłane w formie plików cyfrowych na płytach CD w możliwie najwyższej jakości (rozdzielczość 300 dpi).Nie będą brane pod uwagę zdjęcia nadesłane w innej wersji niż elektroniczna.
15. Materiały nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
16. Nadesłanie na konkurs fotografii jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu bezpłatnego prawa do korzystania z utworów – w celu promocji konkursu BZ WBK Press Foto - na okres 3 (trzech) lat (licencji niewyłącznej) pod warunkiem zawieszającym na następujących polach eksploatacji:
16.1.a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
16.1.b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
16.1.c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 15.1.b. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, to znaczy w szczególności uprawnia organizatora konkursu do bezpłatnego korzystania z utworów poprzez umieszczanie ich w Internecie, Intranecie, publikacjach prasowych związanych z konkursem, wystawach pokonkursowych, plakatach i innych materiałach reklamowych promujących wystawy i sam konkurs oraz jego przyszłe edycje, katalogu konkursu, albumie oraz kalendarzach ściennych i biurowych.
16.2. Warunek zawieszający stanowi otrzymanie przez utwór nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Od tego momentu zaczyna biec 3 letni okres, na który zostaje udzielona licencja.
17. Nadesłanie fotografii na konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem organizatora konkursu o tym, iż utwór nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii albowiem utwór spełnia wymogi określone w artykule 81 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych (Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych lub zawodowych lub osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej, jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza).
18. W przypadku wystąpienia przeciwko organizatorowi konkursu z roszczeniami w związku z naruszeniem w wyniku publikacji utworów konkursowych praw osób trzecich, organizatorowi konkursu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do uczestnika konkursu, który nadesłał prace nie spełniające wymogów określonych w ust. 1.
19. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zdjęcia będące efektem jednokrotnej ekspozycji. Fotomontaże, wielokrotna ekspozycja i zdjęcia manipulowane cyfrowo będą dyskwalifikowane.
20. Do zdjęć musi być dołączona w zamkniętej, opatrzonej godłem autora kopercie, czytelnie wypełniona karta zgłoszeniowa konkursu, dostępna do pobrania na stronie internetowej konkursu – www.bzwbkpressfoto.pl
21. Pliki cyfrowe muszą być oznaczone i opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację utworu z godłem.
22. Oznaczenie musi się składać z godła, numeru pracy i symbolu kategorii, na przykład: GODŁO 01W.jpg.
23. W przypadku fotoreportaży po numerze pracy powinna następować litera określająca kolejność zdjęcia w serii, na przykład: GODŁO 01AW.jpg ; GODŁO 01BW.jpg; GODŁO 01CW.jpg, itd.
24. Do zdjęć muszą być dołączone w postaci elektronicznej (na płycie CD ze zdjęciami) ich opisy zawierające oznaczenie (godło, numer pracy, symbol kategorii, w przypadku fotoreportaży także literę określającą kolejność zdjęcia w serii)oraz datę wykonania zdjęcia, informację o wydarzeniu, osobach, miejscu, itp. przedstawionych na zdjęciu.
25. Płyty CD muszą być opatrzone godłem.
26. Prace należy nadsyłać lub dostarczać na adres:
GOODFELLOWS
02 – 607 WARSZAWA
UL. CZECZOTA 8/1
z dopiskiem
„BZWBK PressFoto 2007”

27. Do konkursu zostaną dopuszczone prace spełniające wymogi regulaminu i dostarczone na wskazany adres do godziny 17.00 dnia 25 maja 2007 r.
28. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 czerwca 2007 roku.
29. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w mediach.
30. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
31. Decyzje jury konkursu są ostateczne.
 

 

Copyright by BZWBK Press Foto © 2007 - Wszelkie prawa zastrzeżone