Regulamin Konkursu Fotografii BZWBK Press Foto 2000

1. Konkurs fotografii ma charakter otwarty.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Nadsyłane zdjęcia muszą być wykonane pomiędzy 1 kwietnia 2008 roku do 31 marca 2009 roku, a w przypadku fotoreportaży muszą one być ukończone przed dniem 31 marca 2009 roku. Do konkursu nie można zgłaszać prac nadesłanych do poprzednich edycji Konkursu Fotografii BZWBK Press Foto.
4. Prace do konkursu można zgłaszać w następujących kategoriach:
4.1. „C” – Cywilizacja (przejawy cywilizacyjnej działalności człowieka - kultura, sztuka, nauka, technika);
4.2. „P” – Portrety (portrety osób znanych i nieznanych; portrety społeczne miejsc, grup społecznych);
4.3. „S” – Społeczeństwo (zdjęcia przedstawiające aspekty życia codziennego);
4.4. „SP” – Sport (wydarzenia sportowe, sport w życiu codziennym, życie codzienne w sporcie);
4.5. „W” - Wydarzenia (zdjęcia z ważnych i mniej ważnych wydarzeń krajowych i zagranicznych).
4.6. „PR” – Przyroda i środowisko naturalne
5. W każdej z kategorii można nadsyłać zdjęcia pojedyncze i fotoreportaże. Każde zdjęcie może być zgłoszone do konkursu tylko w jednej kategorii.
6. Zdjęcia nadesłane na konkurs mogą być wykonane w technice czarno-białej lub kolorowej.
7. Nie jest wymagane, aby zdjęcia były wcześniej publikowane.
8. Jury przyzna następujące nagrody:
8.1. Nagrodę główną konkursu za Zdjęcie Roku w wysokości 15.000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych);
8.2. Nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w każdej kategorii konkursu, osobno za zdjęcie pojedyncze i fotoreportaż w wysokości 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych);
8.3. Nagrody za zajęcie drugiego miejsca w każdej kategorii konkursu, osobno za zdjęcie pojedyncze i fotoreportaż w wysokości 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych);
8.4. Nagrody za zajęcie trzeciego miejsca w każdej kategorii konkursu, osobno za zdjęcie pojedyncze i fotoreportaż w wysokości 500,00 PLN (pięćset złotych).
9. Jury nie będzie przyznawało nagród ex aequo. W każdej z kategorii jury, według własnego uznania, może przyznać wyróżnienia.
10. Dodatkowo:
10.1.a. Bank Zachodni WBK przyzna specjalną nagrodę „Warto być razem” za zdjęcie pojedyncze lub fotoreportaż w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych);
10.1.b. Dziennik „Rzeczpospolita” przyzna specjalną nagrodę za zdjęcie pojedyncze lub fotoreportaż w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych);
11. Kwoty wszystkich nagród są kwotami brutto. Zostanie od nich pobrany należny podatek dochodowy w stawce obowiązującej w dacie wypłaty.
12. Fotoreportaż może się składać maksymalnie z 8 (ośmiu) zdjęć.
13. Zdjęcia zgłoszone do konkursu mogą być umieszczane w formie plików cyfrowych na wskazanym przez organizatora konkursu serwerze ftp lub nadsyłane na płytach CD (rozdzielczość 300 dpi) .
14. Materiały nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
15. Nadesłanie na konkurs fotografii jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu bezpłatnego prawa do korzystania z utworów – w celu promocji konkursu BZ WBK Press Foto - na okres 3 (trzech) lat (licencji niewyłącznej) pod warunkiem zawieszającym na następujących polach eksploatacji:
15.1.a. w zakresie utrwalania i zwielokratniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
15.1.b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
15.1.c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 15.1.b. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, to znaczy w szczególności uprawnia organizatora konkursu do bezpłatnego korzystania z utworów poprzez umieszczanie ich w Internecie, Intranecie, publikacjach prasowych związanych z konkursem, wystawach pokonkursowych, plakatach i innych materiałach reklamowych promujących wystawy i sam konkurs oraz jego przyszłe edycje, katalogu konkursu, albumie oraz kalendarzach ściennych i biurowych.
15.2. Warunek zawieszający stanowi otrzymanie przez utwór nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Od tego momentu zaczyna biec 3 letni okres, na który zostaje udzielona licencja.
16. Nadesłanie fotografii na konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem organizatora konkursu o tym, iż utwór nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii albowiem utwór spełnia wymogi określone w artykule 81 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych (Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych lub zawodowych lub osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej, jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza).
17. W przypadku wystąpienia przeciwko organizatorowi konkursu z roszczeniami w związku z naruszeniem w wyniku publikacji utworów konkursowych praw osób trzecich, organizatorowi konkursu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do uczestnika konkursu, który nadesłał prace nie spełniające wymogów określonych w ust. 16.
18. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zdjęcia będące efektem jednokrotnej ekspozycji. Fotomontaże, wielokrotna ekspozycja i zdjęcia manipulowane cyfrowo będą dyskwalifikowane.
19. Wraz ze zgłoszeniem zdjęć do konkursu ich autor lub reprezentujący go podmiot musi wysłać na adres wskazany przez organizatora w zamkniętej, opatrzonej godłem autora kopercie, czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową konkursu (godło jako dopisek na kopercie). Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej konkursu www.bzwbkpressfoto.pl. Terminowe nadesłanie karty zgłoszeniowej jest jednym z warunków dopuszczenia zgłoszonych zdjęć do konkursu.
20. Prace zgłoszone do konkursu muszą być oznaczone i opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację utworu z godłem. Oznaczenie musi się składać z godła, numeru pracy oraz symbolu kategorii, na przykład: GODŁO 01W.jpg.
21. W przypadku fotoreportaży po numerze pracy powinna następować litera określająca kolejność zdjęcia w serii, na przykład: GODŁO 01AW.jpg ; GODŁO 01BW.jpg; GODŁO 01CW.jpg, itd.
22. Poza pracami zgłoszonymi do konkursu należy dołączyć w postaci elektronicznej (na serwerze ftp w katalogu OPISY lub na płycie CD razem ze zdjęciami) ich opisy w formacie Word lub .txt zawierające oznaczenie (godło, numer pracy, symbol kategorii, w przypadku fotoreportaży także literę określającą kolejność zdjęcia w serii)oraz datę wykonania zdjęcia, informację o wydarzeniu, osobach, miejscu, itp. przedstawionych na zdjęciu.
23. Płyty CD muszą być opatrzone godłem.
24. Prace należy umieszczać w katalogach kategorii, do których są zgłaszane na serwerze ftp:
ftp://195.88.30.176/
login: konkurs
hasło: konkurs
lub nadsyłać z dopiskiem „BZWBK Press Foto 2009” na adres:
    Weber Shandwick
02-677 WARSZAWA
UL. Cybernetyki 19

Na powyższy adres należy również przesyłać karty zgłoszeniowe konkursu.

25. Do konkursu zostaną dopuszczone prace spełniające wymogi regulaminu i umieszczone na serwerze ftp lub nadesłane na wskazany adres do godziny 16.00 dnia 21 maja 2009 r. (liczy się data stempla pocztowego)
26. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 czerwca 2009 roku.
27. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w mediach.
28. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
29. Decyzje jury konkursu są ostateczne
 

 

  

Copyright by BZWBK Press Foto © 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone