HOMEKONKURSLAUREACIWYSTAWYKONTAKTPOPRZEDNIE EDYCJE

Regulamin Konkursu Fotografii BZ WBK Press Foto

 

1.  Konkurs fotografii ma charakter otwarty.

2.  Udział w konkursie jest bezpłatny.

3.  Nadsyłane zdjęcia muszą być wykonane pomiędzy 01 kwietnia 2009 roku a 31 marca 2010 roku. W przypadku fotoreportaży muszą one być ukończone przed dniem 31 marca 2010 roku i zawierać przynajmniej 3 (trzy) zdjęcia wykonane pomiędzy 01 kwietnia 2009 roku a 31 marca 2010 roku. Fotokast musi zawierać przynajmniej 3 (trzy) zdjęcia wykonane pomiędzy 01 kwietnia 2009 roku a 31 marca 2010 roku. Do konkursu nie można zgłaszać prac nadesłanych do poprzednich edycji Konkursu Fotografii BZWBK Press Foto.

4.  Prace do konkursu można zgłaszać w następujących kategoriach:

4.1.  „C” – Cywilizacja (przejawy cywilizacyjnej działalności człowieka - kultura, sztuka, nauka, technika);

4.2.  „P” – Portrety (portrety osób znanych i nieznanych; portrety społeczne miejsc, grup społecznych);

4.3.  „S” – Społeczeństwo (zdjęcia przedstawiające aspekty życia codziennego);

4.4.  „SP” – Sport (wydarzenia sportowe, sport w życiu codziennym, życie codzienne w sporcie);

4.5.  „W” - Wydarzenia (zdjęcia z ważnych i mniej ważnych wydarzeń krajowych i zagranicznych).

4.6.  „PR” – Przyroda i środowisko naturalne

4.7.  „F” – Fotokast (multimedialna wersja fotoreportażu na dowolny temat, w której, obok zdjęć, mogą pojawić się również dźwięk, materiały filmowe, napisy, grafika)

5.  W każdej z kategorii można nadsyłać zdjęcia pojedyncze i fotoreportaże. Każde zdjęcie może być zgłoszone do konkursu tylko w jednej kategorii. Fotokasty mogą być zgłaszane wyłącznie w kategorii „Fotokast”.

6.  Zdjęcia nadesłane na konkurs mogą być wykonane w technice czarno-białej lub kolorowej.

7.  Nie jest wymagane, aby zdjęcia były wcześniej publikowane.

8.  Jury przyzna następujące nagrody:

8.1.  Nagrodę główną konkursu za Zdjęcie Roku w wysokości 15.000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych);

8.2.  Nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w każdej kategorii konkursu z wyjątkiem kategorii „Fotokast”, osobno za zdjęcie pojedyncze i fotoreportaż w wysokości 3.000,00 PLN (trzy tysiące złotych);

8.3.  Nagrody za zajęcie drugiego miejsca w każdej kategorii konkursu z wyjątkiem kategorii „Fotokast”, osobno za zdjęcie pojedyncze i fotoreportaż w wysokości 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych);

8.4.  Nagrody za zajęcie trzeciego miejsca w każdej kategorii konkursu z wyjątkiem kategorii „Fotokast”, osobno za zdjęcie pojedyncze i fotoreportaż w wysokości 1000,00 PLN (jeden tysiąc złotych);

8.5.  Nagrodę dla najlepszego fotokastu w wysokości 3.000,00 PLN (trzy tysiące złotych).

9.  Jury nie będzie przyznawało nagród ex aequo. W każdej z kategorii jury, według własnego uznania, może przyznać wyróżnienia.

10.  Dodatkowo:

10.1.a.  Bank Zachodni WBK przyzna specjalną nagrodę za zdjęcie pojedyncze lub fotoreportaż w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych);

10.1.b. dziennik „Rzeczpospolita” przyzna specjalną nagrodę za zdjęcie pojedyncze lub fotoreportaż w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

11.  Kwoty wszystkich nagród są kwotami brutto. Zostanie od nich pobrany należny podatek dochodowy w stawce obowiązującej w dacie wypłaty.

12.  Fotoreportaż może się składać maksymalnie z 8 (ośmiu) zdjęć.

13.  Fotokast może mieć długość maksymalnie 5 (pięciu) minut. 

14.  Zdjęcia i fotokasty zgłoszone do konkursu mogą być umieszczane w formie plików cyfrowych na wskazanym przez organizatora konkursu serwerze ftp lub nadsyłane na płytach CD oraz DVD .

15.  Prace nadesłane na konkurs muszą spełniać następujące wymogi techniczne:

15.1.  Zdjęcia – format pliku JPG bez kompresji lub TIFF, rozdzielczość 300 dpi

15.2.  Fotokasty – format pliku AVI lub FLV, rozmiar HD 1280 x 720, dźwięk: 44,1 kHz, klatki na sekundę: 25 fps, kodek: DiVX, FFD, XViD, H.264 

16.  Materiały nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

17.  Nadesłanie na konkurs fotografii lub fotokastu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu bezpłatnego prawa do korzystania z utworów – w celu promocji konkursu BZ WBK Press Foto - na okres 3 (trzech) lat (licencji niewyłącznej) pod warunkiem zawieszającym na następujących polach eksploatacji:

17.1.a.  w zakresie utrwalania i zwielokratniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

17.1.b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

17.1.c.  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 17.1.b. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, to znaczy w szczególności uprawnia organizatora konkursu do bezpłatnego korzystania z utworów poprzez umieszczanie ich w Internecie, Intranecie, publikacjach prasowych związanych z konkursem, wystawach pokonkursowych, plakatach i innych materiałach reklamowych promujących wystawy i sam konkurs oraz jego przyszłe edycje, katalogu konkursu, albumie oraz kalendarzach ściennych i biurowych.

17.2.  Warunek zawieszający stanowi otrzymanie przez utwór nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Od tego momentu zaczyna biec 3 letni okres, na który zostaje udzielona licencja.

18.  Nadesłanie fotografii lub fotokastu na konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem organizatora konkursu o tym, iż utwór nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii lub w fotokaście albowiem utwór spełnia wymogi określone w artykule 81 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych (Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych lub zawodowych lub osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej, jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza).

19.  W przypadku wystąpienia przeciwko organizatorowi konkursu z roszczeniami w związku z naruszeniem w wyniku publikacji utworów konkursowych praw osób trzecich, organizatorowi konkursu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do uczestnika konkursu, który nadesłał prace nie spełniające wymogów określonych w ust. 18.

20.  Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zdjęcia będące efektem jednokrotnej ekspozycji. Fotomontaże, wielokrotna ekspozycja i zdjęcia manipulowane cyfrowo będą dyskwalifikowane.

21.  Wraz ze zgłoszeniem zdjęć do konkursu ich autor lub reprezentujący go podmiot musi wysłać na adres wskazany przez organizatora w zamkniętej, opatrzonej godłem autora kopercie, czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową konkursu (godło jako dopisek na kopercie). Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej konkursu www.bzwbkpressfoto.pl. Terminowe nadesłanie karty zgłoszeniowej jest jednym z warunków dopuszczenia zgłoszonych zdjęć do konkursu.

22.  Prace zgłoszone do konkursu muszą być oznaczone i opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację utworu z godłem. Oznaczenie musi się składać z godła, numeru pracy oraz symbolu kategorii, na przykład: GODŁO 01W.jpg.

23.  W przypadku fotoreportaży po numerze pracy powinna następować litera określająca kolejność zdjęcia w serii, na przykład: GODŁO 01AW.jpg ; GODŁO 01BW.jpg; GODŁO 01CW.jpg, itd.

24.  Poza pracami zgłoszonymi do konkursu należy dołączyć w postaci elektronicznej (na serwerze ftp w katalogu OPISY lub na płycie CD/DVD razem ze zdjęciami) ich opisy w formacie Word lub .txt zawierające oznaczenie (godło, numer pracy, symbol kategorii, w przypadku fotoreportaży także literę określającą kolejność zdjęcia w serii)oraz datę wykonania zdjęcia, informację o wydarzeniu, osobach, miejscu, itp. przedstawionych na zdjęciu.

25.  Płyty CD/DVD muszą być opatrzone godłem.

26.  Prace należy umieszczać w katalogach kategorii, do których są zgłaszane na serwerze ftp:

ftp://195.88.30.176

login: konkurs

hasło: konkurs

lub nadsyłać z dopiskiem „BZWBK Press Foto” na adres:

Weber Shandwick

02-677 Warszawa

ul.Cybernetyki 19

 

Na powyższy adres należy również przesyłać karty zgłoszeniowe konkursu.

 

27.  Do konkursu zostaną dopuszczone prace spełniające wymogi regulaminu i umieszczone na serwerze ftp lub nadesłane na wskazany adres do dnia 14 maja 2010 r. (liczy się data stempla pocztowego)

28.  Decyzje jury konkursu są ostateczne.