regulamin


Regulamin Konkursu Fotografii BZ WBK Press Foto


§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia VII edycji  konkursu fotografii prasowej BZ WBK Press Foto („Konkurs”) oraz wyboru zwycięzców w Konkursie.

2. Organizatorem Konkursu jest Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP 896005673, kapitał zakładowy 730 760 130 zł w całości opłacony („Organizator", „Bank”)

3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 § 2
Zasady Konkursu

1. Celem konkursu jest utworzenie platformy służącej prezentacji dorobku polskich fotoreporterów

2. Organizator powołuje jury Konkursu („Jury"), którego zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców.

BZ WBK
Copyright by BZWBK Press Foto © 2011 - Wszelkie prawa zastrzeżone