Regulamin Konkursu Fotografii Prasowej BZ WBK Press Foto 2012

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia VIII edycji konkursu fotografii prasowej BZ WBK Press Foto („Konkurs”) oraz wyboru zwycięzców w Konkursie.

2. Organizatorem Konkursu jest Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP 896005673, kapitał zakładowy 730.760.130 zł w całości opłacony („Organizator", „Bank”)

3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2
Zasady Konkursu

1. Celem Konkursu jest utworzenie platformy służącej prezentacji dorobku polskich fotoreporterów.

2. Organizator powołuje jury Konkursu („Jury"), którego zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców.

3. Uczestnikiem Konkursu:.

3.1. Może być osoba pełnoletnia będąca zawodowym fotoreporterem zatrudnionym w redakcji (prasowej lub portalu internetowego) lub agencji informacyjnej lub freelancerem pracującym dla kilku redakcji jednocześnie.

3.2. Nie może być członek Jury.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

5. Nadsyłane zdjęcia muszą być wykonane pomiędzy 01 stycznia 2011 roku a 31 grudnia 2011 roku. W przypadku fotoreportaży muszą one być ukończone przed dniem 31 grudnia 2011 roku i zawierać przynajmniej 3 (trzy) zdjęcia wykonane pomiędzy 01 stycznia 2011 roku a 31 grudnia 2011 roku. Fotokast musi zawierać przynajmniej 3 (trzy) zdjęcia wykonane pomiędzy 01 stycznia 2011 roku a 31 grudnia 2011 roku.

6. Do Konkursu nie można zgłaszać prac:

6.1. Posiadających więcej niż jednego autora.

6.2. Nadesłanych do poprzednich edycji Konkursu Fotografii BZ WBK Press Foto.

7. Prace do Konkursu można zgłaszać w następujących kategoriach:

7.1. „C” – Cywilizacja (przejawy cywilizacyjnej działalności człowieka - kultura, sztuka, nauka, technika).

7.2. „P” – Portrety (portrety osób znanych i nieznanych; portrety społeczne miejsc, grup społecznych).

7.3. „S” – Społeczeństwo (zdjęcia przedstawiające aspekty życia codziennego).

7.4. „SP” – Sport (wydarzenia sportowe, sport w życiu codziennym, życie codzienne w sporcie).

7.5. „W” - Wydarzenia (zdjęcia z ważnych i mniej ważnych wydarzeń krajowych i zagranicznych).

7.6. „PR” – Przyroda i środowisko naturalne.

7.7. „F” – Fotokast (multimedialna wersja fotoreportażu na dowolny temat, w której, obok zdjęć, mogą pojawić się również dźwięk, materiały filmowe, napisy, grafika).

7.8. „KS” – Kultura i sztuka (zdjęcia z wydarzeń kulturalnych lub ilustrujące dzieło sztuki).

7.9. „FP” lub „FK” – Foto+ lub Fotografia kreatywna (zdjęcia pojedyncze oraz fotoreportaże na dowolny temat, które zostały poddane obróbce w programach graficznych).

8. W każdej z kategorii można nadsyłać zdjęcia pojedyncze i fotoreportaże. Każde zdjęcie może być zgłoszone do Konkursu tylko w jednej kategorii. Fotokasty mogą być zgłaszane wyłącznie w kategorii „Fotokast”.

9. Zdjęcia nadesłane na Konkurs mogą być wykonane w technice czarno-białej lub kolorowej.

10. Nie jest wymagane, aby zdjęcia były wcześniej publikowane.

11. Fotoreportaż może się składać maksymalnie z 8 (ośmiu) zdjęć.

12. Fotokast może mieć długość maksymalnie 5 (pięciu) minut.

13. Zdjęcia pojedyncze oraz fotoreportaże mogą być zgłaszane poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej Konkursu lub nadsyłane na płytach CD oraz DVD .

14. Fotokasty mogą być zgłoszone do Konkursu w formie plików cyfrowych na wskazanym przez Organizatora Konkursu serwerze ftp lub nadsyłane na płytach CD oraz DVD.

15. Prace nadesłane na Konkurs muszą spełniać następujące wymogi techniczne:

15.1. Zdjęcia – format pliku JPG bez kompresji lub TIFF, rozdzielczość 300 dpi, krótszy bok nie krótszy niż 2000px.

15.2. Fotokasty – format pliku AVI lub FLV, rozmiar HD 1280 x 720, dźwięk: 44,1 kHz, klatki na sekundę: 25 fps, kodek: DiVX, FFD, XViD, H.264.

16. Materiały nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.

17. Nadesłanie na Konkurs fotografii lub fotokastu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu bezpłatnego prawa do korzystania z utworów – w celu promocji Konkursu BZ WBK Press Foto – na okres 3 (trzech) lat (licencji niewyłącznej) pod warunkiem zawieszającym na następujących polach eksploatacji:

17.1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

17.2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

17.3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 17.2. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, to znaczy w szczególności uprawnia Organizatora Konkursu do bezpłatnego korzystania z utworów poprzez umieszczanie ich w Internecie, Intranecie, publikacjach prasowych związanych z Konkursem, wystawach pokonkursowych, plakatach i innych materiałach reklamowych promujących wystawy i sam Konkurs oraz jego przyszłe edycje, katalogu Konkursu, albumie oraz kalendarzach ściennych i biurowych.

17.4. Warunek zawieszający stanowi otrzymanie przez utwór nagrody lub wyróżnienia w Konkursie. Od tego momentu zaczyna biec 3 letni okres, na który zostaje udzielona licencja.

18. Nadesłanie fotografii lub fotokastu na Konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora Konkursu o tym, iż utwór nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii lub w fotokaście albowiem utwór spełnia wymogi określone w artykule 81 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych (Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych lub zawodowych lub osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej, jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza).

19. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi Konkursu z roszczeniami w związku z naruszeniem w wyniku publikacji utworów konkursowych praw osób trzecich, Organizatorowi Konkursu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do Uczestnika Konkursu, który nadesłał prace nie spełniające wymogów określonych w ust. 18.

20. Do Konkursu dopuszcza się wyłącznie zdjęcia będące efektem jednokrotnej ekspozycji. Fotomontaże, wielokrotna ekspozycja i zdjęcia manipulowane cyfrowo można zgłaszać jedynie do kategorii F+ lub Fotografia kreatywna. Jury ma prawo do przesunięcia zgłoszonych prac do tej kategorii jeżeli uzna, że zostały poddane takiej manipulacji.

21. Wraz ze zgłoszeniem zdjęć do Konkursu ich autor lub reprezentujący go podmiot musi wysłać na adres wskazany przez organizatora w zamkniętej, opatrzonej godłem autora kopercie, czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową Konkursu, przy czym:

21.1. Karta zgłoszeniowa dla zdjęć pojedynczych i fotoreportaży zgłaszanych przez stronę internetową Konkursu pod adresem www.bzwbkpressfoto.pl/edycja 2012 zostanie przygotowana automatycznie. Należy ją wydrukować, podpisać i przesłać na adres wskazany przez Organizatora.

21.2. Karta zgłoszeniowa dla zdjęć pojedynczych, fotoreportaży oraz fotokastów zgłaszanych przez nadesłanie płyty CD lub DVD jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Konkursu www.bzwbkpressfoto.pl/edycja 2012.
Terminowe nadesłanie karty zgłoszeniowej jest jednym z warunków dopuszczenia zgłoszonych zdjęć do Konkursu. Karty zgłoszeniowe muszą być nadesłane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „BZ WBK Press Foto” na adres:
Momentum Worldwide
ul. Cybernetyki 19
02-677 Warszawa

22. Uczestnik ma obowiązek podpisania następującego oświadczenia umieszczonego w Karcie zgłoszeniowej:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Zachodni WBK S.A. w celu realizacji VIII edycji Konkursu fotografii prasowej BZ WBK Press Foto.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do danych i prawie ich poprawiania.
Bank Zachodni WBK S.A. zbiera dane na zasadzie dobrowolności. Administratorem danych osobowych jest Bank Zachodni WBK S.A, z siedzibą we Wrocławiu (50-950), Rynek 9/11.

23. Prace zgłoszone do Konkursu muszą być oznaczone i opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację utworu z godłem. Oznaczenie musi się składać z godła, numeru pracy oraz symbolu kategorii, na przykład: GODŁO 01W.jpg.

24. W przypadku fotoreportaży po numerze pracy powinna następować litera określająca kolejność zdjęcia w serii, na przykład: GODŁO 01AW.jpg ; GODŁO 01BW.jpg; GODŁO 01CW.jpg, itd.

25. Każdej pracy zgłoszonej do Konkursu musi towarzyszyć jej opis o nieprzekraczalnej długości 250 znaków ze spacjami, przy czym godło, numer pracy, symbol kategorii, a w przypadku fotoreportaży litery określające kolejność zdjęcia w serii, nazwa miejsca oraz data wykonania pracy nie są do niej zaliczane. Opis musi zawierać informację o wydarzeniu, osobie lub osobach, miejscu lub miejscach itp. przedstawionych na danym zdjęciu pojedynczym, fotoreportażu lub fotokaście.

25.1. Długość opisów dla prac zgłaszanych przez stronę internetową będzie weryfikowana automatycznie.

25.2. Długość opisów fotokastów zgłaszanych poprzez zapisanie na serwerze ftp lub nadesłanie na płycie CD/DVD oraz zdjęć pojedynczych i fotoreportaży zgłaszanych przez nadesłanie prac na płycie CD/DVD będzie weryfikowana przez Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ich ewentualnego skracania bez powiadomienia Uczestnika Konkursu. Opisy te muszą być w formacie dokumentu Word (.doc lub .docx) lub dokumentu tekstowego (.txt). Każda zgłoszona tą drogą praca musi posiadać własny opis, którego tytuł musi być dokładnie taki sam, jak zgłaszana praca, której dotyczy (w przypadku fotoreportaży należy przygotować jeden opis dla całej serii).

26. Płyty CD/DVD muszą być opatrzone godłem.

27. Zdjęcia pojedyncze oraz fotoreportaże należy zgłaszać poprzez jedną z poniższych możliwości:

27.1. Stronę internetową Konkursu pod adresem www.bzwbkpressfoto.pl/edycja 2012.

27.2. Nadesłanie płyt CD/DVD w kopercie z dopiskiem „BZ WBK Press Foto” na adres:
Momentum Worldwide
ul. Cybernetyki 19
02-677 Warszawa

28. Fotokasty należy zgłaszać poprzez jedną z poniższych możliwości:

28.1. Umieszczenie wraz z opisami na serwerze ftp:
ftp://konkurs.bzwbkpressfoto.pl
login: konkurs
hasło: konkurs

28.2. Nadesłanie płyt CD/DVD w kopercie z dopiskiem „BZ WBK Press Foto” na adres:
Momentum Worldwide
ul. Cybernetyki 19
02-677 Warszawa

29. Do Konkursu zostaną dopuszczone prace spełniające wymogi regulaminu i zgłoszone przez stronę internetową, umieszczone na serwerze ftp lub nadesłane na wskazany adres do dnia 03 lutego 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego)

30. Decyzje jury Konkursu są ostateczne.

§ 3
Nagrody

1. Jury przyzna następujące nagrody:

1.1. Nagrodę główną Konkursu za Zdjęcie Roku w wysokości 15.000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych);

1.2. Nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w każdej kategorii Konkursu z wyjątkiem kategorii „Fotokast”, osobno za zdjęcie pojedyncze i fotoreportaż w wysokości 3.000,00 PLN (trzy tysiące złotych);

1.3. Nagrody za zajęcie drugiego miejsca w każdej kategorii Konkursu z wyjątkiem kategorii „Fotokast”, osobno za zdjęcie pojedyncze i fotoreportaż w wysokości 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych);

1.4. Nagrody za zajęcie trzeciego miejsca w każdej kategorii Konkursu z wyjątkiem kategorii „Fotokast”, osobno za zdjęcie pojedyncze i fotoreportaż w wysokości 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych);

1.5. Nagrodę dla najlepszego fotokastu w wysokości 3.000,00 PLN (trzy tysiące złotych).

2. Jury nie będzie przyznawało nagród ex-aequo. W każdej z kategorii jury, według własnego uznania, może przyznać po jednym wyróżnieniu dla zdjęć pojedynczych i fotoreportażu w wysokości 300,00 PLN (trzysta złotych). Wyjątkiem jest kategoria Fotokast, w której jury może przyznać dwa wyróżnienia o tej samej wysokości.

3. Dodatkowo:

3.1. Bank Zachodni WBK przyzna specjalną nagrodę za zdjęcie pojedyncze lub fotoreportaż w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych);

3.2. Dziennik „Rzeczpospolita” przyzna specjalną nagrodę za zdjęcie pojedyncze lub fotoreportaż w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

4. Kwoty wszystkich nagród są kwotami brutto. Zostanie od nich pobrany należny podatek dochodowy w stawce obowiązującej w dacie wypłaty.

5. Od wartości nagród wydanych Zwycięzcom Organizator jako płatnik, potrąci 10% zryczałtowany podatek dochodowy i pobrany podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

6. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną.

7. Zwycięzca ma prawo zrezygnować z nagrody, o czym pisemnie powiadomi Organizatora w terminie 3 dni od jej przyznania.

8. Organizator rozstrzyga o losie nieodebranych i zwróconych nagród.

9. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wartości nagrody, do której Uczestnik jest uprawniony.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestników.

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.bzwbkpressfoto.pl w okresie trwania Konkursu.

2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i jej prawidłowy przebieg.

3. W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Bank Zachodni WBK S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wrocław.

5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawienia.

Copyright by BZ WBK Press Foto © 2012 - Wszelkie prawa zastrzeżone