>BZ WBK Press Foto 2016
Strona główna
Laureaci
Konkurs
Aktualności
Wystawy
Warsztaty fotograficzne
Dla mediów
Kontakt
Poprzednie edycje

Regulamin Konkursu Fotografii Prasowej BZ WBK Press Foto 2016

§ 1
Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia 12. edycji konkursu fotografii prasowej BZ WBK Press Foto 2016 („Konkurs”) oraz wyboru zwycięzców w Konkursie.
 • Organizatorem konkursu jest Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, wpisany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 896-00-05-673, REGON 930041341, o kapitale zakładowym 992.345.340 zł, który został w pełni („Organizator", „Bank”)
 • Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2
Zasady Konkursu

 • Celem Konkursu jest promowanie polskiej fotografii prasowej i prezentacja dorobku polskich fotoreporterów.
 • Organizator powołuje jury Konkursu („Jury"), którego zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców. W skład Jury nie wchodzą pracownicy Banku.
 • Uczestnikiem Konkursu:
  • 3.1. Może być osoba pełnoletnia będąca zawodowym fotoreporterem zatrudnionym w redakcji (prasowej lub portalu internetowego) lub agencji informacyjnej/fotograficznej lub freelancerem pracującym dla kilku redakcji jednocześnie.
  • 3.2. Nie może być członek Jury.
 • Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 • Nadsyłane prace muszą być wykonane pomiędzy 1 stycznia 2015 roku a 31 grudnia 2015 roku. W przypadku fotoreportaży muszą one być ukończone przed dniem 31 grudnia 2015 roku i zawierać przynajmniej 3 (trzy) zdjęcia wykonane pomiędzy 1 stycznia 2015 roku a 31 grudnia 2015 roku.
 • Do Konkursu nie można zgłaszać prac:
  • 6.1. posiadających więcej niż jednego autora;
  • 6.2. nadesłanych do poprzednich edycji Konkursu Fotografii Prasowej BZ WBK Press Foto.
 • Prace do Konkursu można zgłaszać w następujących kategoriach:
  • 7.1. „C” – Człowiek (ludzie wobec wydarzeń, ludzie w życiu codziennym, grupy społeczne, portrety).
  • 7.2. „Z” – Życie codzienne (zdjęcia przedstawiające wszystkie aspekty życia codziennego).
  • 7.3. „SP” – Sport (zawodowe i amatorskie wydarzenia sportowe i sport w życiu codziennym).
  • 7.4. „W” - Wydarzenia (zdjęcia z ważnych i mniej ważnych wydarzeń krajowych i zagranicznych).
  • 7.5. „P” – Przyroda (zdjęcia przedstawiające środowisko naturalne i przejawy cywilizacyjnej działalności człowieka).
  • 7.6. „KS” – Kultura i sztuka (zdjęcia z wydarzeń kulturalnych).
 • W każdej z kategorii można nadsyłać zdjęcia pojedyncze i fotoreportaże.
 • Fotoreportaż może się składać maksymalnie z 8 (ośmiu) zdjęć.
 • Każde zdjęcie może być zgłoszone do Konkursu tylko w jednej kategorii.
 • Zdjęcia nadesłane na Konkurs mogą być wykonane w technice czarno-białej lub kolorowej.
 • Nie jest wymagane, aby zdjęcia były wcześniej publikowane.
 • Zdjęcia pojedyncze oraz fotoreportaże należy zgłaszać do Konkursu poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej Konkursu pod adresem http://upload.bzwbkpressfoto.pl.
 • Zdjęcia nadesłane na Konkurs muszą spełniać następujące wymogi techniczne: format pliku JPG bez kompresji lub TIFF, rozdzielczość 300 dpi, krótszy bok nie krótszy niż 2000px.
 • Materiały nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.
 • Nadesłanie na Konkurs fotografii jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu bezpłatnego prawa do korzystania – na zasadzie licencji niewyłącznej – z utworów w celu promocji Organizatora lub Konkursu BZ WBK Press Foto – na okres 3 (trzech) lat na następujących polach eksploatacji:
  • 16.1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • 16.2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  • 16.3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 16.2. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, to znaczy w szczególności uprawnia Organizatora Konkursu do bezpłatnego korzystania z utworów poprzez umieszczanie ich w Internecie, Intranecie, publikacjach prasowych związanych z Konkursem, wystawach pokonkursowych, plakatach i innych materiałach reklamowych promujących wystawy i sam Konkurs oraz jego przyszłe edycje, katalogu Konkursu, albumie oraz kalendarzach ściennych i biurowych.
  • 16.4. W zakresie zezwolenia na wykonywanie praw zależnych i zobowiązuje się zgody tej nie cofnąć.
 • Nadesłanie fotografii na Konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora Konkursu o tym, iż utwór nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii, albowiem utwór spełnia wymogi określone w artykule 81 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych (Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych lub zawodowych lub osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej, jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza).
 • W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi Konkursu z roszczeniami w związku z naruszeniem w wyniku publikacji utworów konkursowych praw osób trzecich, Organizatorowi Konkursu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do Uczestnika Konkursu, który nadesłał prace z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.
 • Do Konkursu dopuszcza się wyłącznie zdjęcia będące efektem jednokrotnej ekspozycji. Modyfikacje graficzne dopuszczalne są w zakresie: kadrowania, rozjaśniania i ściemniania całości i części zdjęcia, kontrastowania, pracy na maskach oraz redukcji koloru. Modyfikacje nie mogą wpływać na merytoryczny przekaz zdjęcia.
 • Zgłoszone do Konkursu zdjęcia w których zostanie dokonany fotomontaż oraz manipulacja cyfrowa zostaną zdyskwalifikowane. Autor zdyskwalifikowanego zdjęcia zostanie objęty zakazem zgłoszenia zdjęć do kolejnej edycji Konkursu.
 • Organizator Konkursu ma prawo poprosić autora zgłoszonej do Konkursu pracy o przedstawienie jury pliku źródłowego wybranego zdjęcia. Niedostarczenie pliku przez autora będzie podstawą do dyskwalifikacji zdjęcia lub zdjęć.
 • Wraz ze zgłoszeniem zdjęć do Konkursu poprzez stronę internetową Konkursu ich autor lub reprezentujący go podmiot zobowiązany jest wysłać na adres wskazany przez Organizatora w zamkniętej kopercie, czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową Konkursu. Karta zgłoszeniowa dla zdjęć pojedynczych i fotoreportaży zgłaszanych przez stronę internetową Konkursu będzie generowana na żądanie uczestnika konkursu po zakończeniu procesu zgłaszania fotografii. Należy ją pobrać i wydrukować, podpisać i przesłać we wskazanym poniżej terminie na adres wskazany przez Organizatora. Terminowe nadesłanie karty zgłoszeniowej jest jednym z warunków dopuszczenia zgłoszonych zdjęć do Konkursu. Karty zgłoszeniowe muszą być wysłane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „BZ WBK Press Foto” na poniższy adres do 26 lutego 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego):
  Biuro Konkursu BZ WBK Press Foto 2016
  Prosta Office Center
  ul. Prosta 51
  00-838 Warszawa.
 • Uczestnik ma obowiązek podpisania następującego oświadczenia umieszczonego w Karcie zgłoszeniowej:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Zachodni WBK S.A. w celu realizacji 12. edycji Konkursu fotografii prasowej BZ WBK Press Foto. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do danych i prawie ich poprawiania. Bank Zachodni WBK S.A. zbiera dane na zasadzie dobrowolności. Administratorem danych osobowych jest Bank Zachodni WBK S.A, z siedzibą we Wrocławiu (50-950), Rynek 9/11”.
  „Wyrażam zgodę na udzielenie Bankowi licencji do zdjęć na warunkach wskazanych w § 2, ust. 16 Regulaminu Konkursu.”
 • Prace zgłoszone do Konkursu muszą być oznaczone i opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację utworu z godłem. Oznaczenie musi się składać z godła, numeru pracy oraz symbolu kategorii, na przykład: GODŁO 01W.jpg.
 • W przypadku fotoreportaży, po numerze pracy powinna następować litera określająca kolejność zdjęcia w serii, na przykład: GODŁO 01AW.jpg ; GODŁO 01BW.jpg; GODŁO 01CW.jpg, itd.
 • Każdej pracy zgłoszonej do Konkursu musi towarzyszyć jej opis o nieprzekraczalnej długości 250 znaków ze spacjami, przy czym godło, numer pracy, symbol kategorii, a w przypadku fotoreportaży litery określające kolejność zdjęcia w serii, nazwa miejsca oraz data wykonania pracy nie są do niej zaliczane. Opis musi zawierać informację o wydarzeniu, osobie lub osobach, miejscu lub miejscach itp. przedstawionych na danym zdjęciu pojedynczym, fotoreportażu. Długość opisów dla prac zgłaszanych przez stronę internetową będzie weryfikowana automatycznie.
 • Do Konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające wymogi niniejszego regulaminu.
 • Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

§ 3
Nagrody

 • Jury przyzna następujące nagrody:
  • 1.1. Nagrodę główną Konkursu za Zdjęcie Roku w wysokości 15.000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych);
  • 1.2. Nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w każdej kategorii Konkursu, osobno za zdjęcie pojedyncze i fotoreportaż w wysokości 3.500,00 PLN (trzy tysiące pięćset złotych);
  • 1.3. Nagrody za zajęcie drugiego miejsca w każdej kategorii Konkursu, osobno za zdjęcie pojedyncze i fotoreportaż w wysokości 2.500,00 PLN (dwa tysiące pięćset złotych);
  • 1.4. Nagrody za zajęcie trzeciego miejsca w każdej kategorii Konkursu, osobno za zdjęcie pojedyncze i fotoreportaż w wysokości 1.500,00 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych);
 • Jury nie będzie przyznawało nagród ex-aequo.
 • W sytuacji, gdy nie zostanie przyznana w danej kategorii pierwsza nagroda, jury Konkursu, według własnego uznania, może przyznać po jednym wyróżnieniu dla zdjęć pojedynczych i fotoreportażu w wysokości 750,00 PLN (siedemset pięćdziesiąt złotych).
 • Dodatkowo:
  • 4.1. Bank Zachodni WBK – jako Organizator Konkursu - przyzna specjalną nagrodę za zdjęcie pojedyncze lub fotoreportaż w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych);
  • 4.2. Dziennik „Rzeczpospolita” – jako Patron Medialny Konkursu - przyzna specjalną nagrodę za zdjęcie pojedyncze lub fotoreportaż w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych).
  • 4.3. Fujifilm – jako Partner Konkursu - przyzna specjalną nagrodę za zdjęcie pojedyncze lub fotoreportaż w postaci aparatu fotograficznego X-Pro2 z obiektywem XF35F2, oraz dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej 10-proc. zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu należnemu od łącznej wartości tych nagród.
 • Kwoty wszystkich nagród są kwotami brutto. Zostanie od nich pobrany należny podatek dochodowy w stawce obowiązującej w dacie wypłaty, z zastrzeżeniem ust. 7.
 • Od wartości nagród wydanych Zwycięzcom Organizator (lub w przypadku nagród, o której mowa w ust. 4.2 i 4.3, odpowiednio Dziennik „Rzeczpospolita” oraz Fujifilm), jako płatnik, potrąci 10% zryczałtowany podatek dochodowy i pobrany podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
 • Z uwagi na charakter Konkursu, który jest konkursem z dziedziny sztuki, nagrody przyznane w Konkursie, których łączna wartość nie przekroczy kwoty 760 zł, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną.
 • Zwycięzca ma prawo zrezygnować z nagrody, o czym pisemnie powiadomi Organizatora w terminie 3 dni od jej przyznania.
 • Organizator rozstrzyga o losie nieodebranych lub zwróconych nagród.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestników.

§ 4
Postanowienia końcowe

 • Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.bzwbkpressfoto.pl
 • Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
 • W sprawach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
 • Uczestnik może złożyć reklamację:
  • a. pisemnie: przesyłką pocztową na adres siedziby Banku: Bank Zachodni WBK S.A., Departament Public Relations, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
  • b. w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@bzwbkpressfoto.pl.
 • Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Bank pisemnie, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§5
Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, który zbiera dane na zasadzie dobrowolności. Celem przetwarzania tych danych będzie przeprowadzenie Konkursu i wydanie Nagrody. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.